STRUMENTI


FIRME EMISSIONI DI CEYLON E SRI LANKACENTRAL BANK OF CEYLON: 1949 – 1985
MINISTRO DELLE FINANZE GOVERNATORE DATA (gg.mm.aaaa)
1 J.R. Jaywardene
John Exter
20.01.1951 – 3.06.1952
2 J.R. Jaywardene
N.U. Jayawardena
1.07.1953
3 Oliver Goonetilleke
N.U. Jayawardena
12.05.1954
4 M.D.H. Jayawardena
A.G. Ranasinha
16.10.1954
5 Stanley de Zoysa
A.G. Ranasinha
30.07.1956 – 7.11.1958
6 Stanley de Zoysa
D.W. Rajapatirana
1.07.1959 – 11.09.1959
7 F.R.D. Bandaranaike
D.W. Rajapatirana
18.08.1960 – 2.11.1961
8 P.B.G. Kalugalle
D.W. Rajapatirana
8.11.1962
9 T.B. Ilangaratne
D.W. Rajapatirana
5.06.1963 – 12.06.1964
10 N.M. Perera
D.W. Rajapatirana
12.06.1964
11 U.B. Wanninayake
D.W. Rajapatirana
6.04.1965 – 15.07.1967
12 U.B. Wanninayake
W. Tennekoon
1.09.1968 – 20.10.1969
13 N.M. Perera
W. Tennekoon
1.06.1970 – 1.02.1971
14 N.M. Perera
H.E. Tennekoon
7.06.1971 – 27.08.1974
15 F.R.D. Bandaranaike
H.E. Tennekoon
6.10.1975 – 26.08.1977
16 R.J.G. De Mel
H.E. Tennekoon
6.10.1975 – 26.08.1977
17 R.J.G. De Mel
W. Rasaputram
26.03.1979 – 1.01.1985

CENTRAL BANK OF SRI LANKA: 1985 – oggi
MINISTRO DELLE FINANZE GOVERNATORE DATA (gg.mm.aaaa)
17 R.J.G. De Mel
W. Rasaputram
1.01.1987
18 M.H.M Naina Marikar
W. Rasaputram
1.02.1988
19 M.H.M Naina Marikar
H.N.S. Karunatilake
(I tipo)
21.11.1988
20a D.B. Wijetunga
H.N.S. Karunatilake
(II tipo)
21.02.1989
20b D.B. Wijetunga
H.N.S. Karunatilake
(I tipo)
21.02.1989 – 1.01.1991
21 D.B. Wijetunga
H.B. Disanayaka
1.07.1992
22 Chandrika Kumaratunga
H.B. Disanayaka
19.08.1994
23 Chandrika Kumaratunga
Deshamanya A.S. Jayawardena
15.11.1995 – 4.02.1998
24 K.N. Choksy
Deshamanya A.S. Jayawardena
12.12.2001
25 Sarath Amunugama
Deshamanya A.S. Jayawardena
10.04.2004
26 Sarath Amunugama
Deshamanya Sunil Mendis
1.07.2004 – 2.11.2005
27 Mahinda Rajapaksa
Deshamanya Sunil Mendis
19.11.2005
28 Mahinda Rajapaksa
Ajith Nivard Cabraal
3.07.2006 – 9.01.2015
29 Ravi Karunanayake
Lakshman Arjuna Mahendran
4.02.2015
30 Ravi Karunanayake
Indrajit Coomaraswamy
4.07.2016